Відгуки від ключивих стейкхолдерів (випускників, роботодавців)

Стратегічним завданням Луганської державної академії культури та мистецтв є прагматизація творчої, наукової діяльності через освіту протягом життя, практикоорієнтованість, міждисциплінарність та соціальну затребуваність освітніх програм, їх узгодженість з глобальними трендами освіти, науки і бізнесу, запитами роботодавців.

Створення таких програм вимагає конструктивної взаємодії усіх зацікавлених сторін: студентів, випускників, соціальних партнерів, представників професійних організацій, роботодавців.

У контексті реформування вищої освіти в Україні та розбудови системи забезпечення її якості вимогою часу є залучення до проектних груп з розробки освітніх програм різних стейкхолдерів. Це дозволяє максимально наблизити профіль освітньої програми до реальних потреб суспільства, підвищити інноваційний, підприємницький та дослідницький потенціал випускників, покращити здатність до працевлаштування, конкурентоздатність на ринку праці.

З метою забезпечення ефективної комунікації із стейкхолдерами при розробці та втіленні освітніх програм в Луганській державній академія культури та мистецтв запроваджена практика спільних заходів: круглі столи, професійні хакатони, нетворкінги, зустрічі з випускниками, ознайомчі та виробничі екскурсії.

Раз на рік Академія проводить анонімне анкетування ключових стейкхолдерів. Відгуки ключових стейкхолдерів систематизовані за рахунок отримання зворотного зв’язку від випускників та роботодавців за результатами анкетування. Результати анкетувань розглядаються керівництвом Академії і є підґрунтям для прийняття рішень щодо внесення змін в освітні програми певних дисциплін для забезпечення якості освіти, як наслідок підвищення рівня працевлаштування випускників Луганської державної академії культури та мистецтв.