Положення та накази

Положення про ректорат


Наказ про продовження карантину


Наказ про затвердження персонального складу Ректорату


Положення про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників


Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Академії


Положення про Приймальну комісію


Положення про Вчену раду Академії


Положення про організацію освітнього процесу


Положення про кафедру


Положення про планування й облік навантаження науково-педагогічних працівників


Положення про переведення студентів з навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (контрактна форма навчання) на навчання за рахунок коштів державного бюджету


Положення про організацію індивідуального навчання студентів


Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу


Положення про порядок подання та розгляд звернень громадян


Положення про процедуру розгляду заяв, скарг, пропозицій студентів


Порядок оформлення та видачі академічних довідок студентам


Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці


Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження


Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) в Луганській держаній академії культури і мистецтв