Положення та накази


Положення про організацію освітнього процесу


Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) в Луганській держаній академії культури і мистецтв


Положення про переведення студентів з навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (контрактна форма навчання) на навчання за рахунок коштів державного бюджету


Положення про планування й облік навантаження науково-педагогічних працівників


Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці


Положення про організацію індивідуального навчання студентів


Порядок оформлення та видачі академічних довідок студентам


Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу


Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження


Положення про Вчену раду Академії


Положення про ректорат


Положення про Приймальну комісію


Положення про кафедру


Положення про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників


Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Академії


Положення про порядок подання та розгляд звернень громадян


Положення про процедуру розгляду заяв, скарг, пропозицій студентів


Наказ про продовження карантину


Наказ про затвердження персонального складу Ректорату 


Наказ про оголошення канікул в умовах воєнного стану


Наказ про встановлення режиму роботи в ЛДАКМ з уведенням воєнного стану


Наказ про внесення змін до наказу #26 від 25.02.2022 р.


Наказ про продовження освітнього процесу в умовах воєнного стану


Наказ про дистанційне навчання