Студентське самоврядування в Коледжі Луганської державної академії культури і мистецтв

Самоврядування (Студентський парламент) у вищому навчальному закладі – це самостійна громадська діяльність студентів з реалізації функцій управління вищим навчальним закладом, яка визначається ректоратом (адміністрацією), деканатами  і здійснюється студентами у відповідності з метою й завданнями, які стоять перед студентськими колективами.

ПОЛОЖЕННЯ
про студентське самоврядування
Коледжу Луганської державної академії культури і мистецтв

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Студентське самоврядування – ініціативна, самостійна і здійснювана під відповідальність студентів очної форми навчання діяльність щодо участі у вирішенні життєво важливих питань з організації навчання, побуту, дозвілля студентів.
У період між Зборами студентів студентське самоврядування реалізується через постійно діючий орган Студентську Раду.
До складу Студентської Ради входять представники всіх курсів.

2. ЦІЛІ І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 • формування у студентів активної громадянської позиції, здатності до праці і життя в умовах сучасного суспільства;
 • розвиток навичок управлінської діяльності;
 • проведення позанавчальної виховної роботи зі студентами;
 • створення умов для задоволення культурних, творчих та організаційних потреб студентів;
 • стимулювання творчості студентів;
 • проведення студентських конкурсів, свят та інших масових заходів;
 • розробка та реалізація власних соціально-значущих програм;
 • профілактика асоціальних проявів у студентському середовищі;

3. ЗБОРИ СТУДЕНТІВ

3.1. Збори членів студентської ради проводиться не рідше ніж раз на місяць.

3.2. Дата скликання, порядок денний і місце проведення Зборів визначається ініціативною групою студентів або органом, який прийняв рішення про скликання Зборів (при первинному проведенні зборів – оргкомітетом з підготовки та проведення Зборів) і доводиться до відома студентів на Дошці оголошень коледжу (у всіх корпусах)

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ

4.1. Права Студентської Ради:

 • брати участь у розробці, прийнятті та вдосконаленні локальних актів Коледжу, які зачіпають інтереси студентів;
 • клопотати про заохочення (оголошення подяки, нагородження грамотою, нагородження цінним подарунком, видачу премій, іменної стипендії) студентів успішно справляються з навчальною навантаженням, а також беруть активну участь у науково-дослідній роботі і в суспільному житті коледжу;
 • брати безпосередню участь у плануванні, підготовці та проведенні позанавчальних заходів;
 • домагатися створення сприятливих умов для навчання, побуту і відпочинку студентів, брати безпосередню участь у вирішенні питань, які зачіпають інтереси студентів;
 • створювати тимчасові робочі групи з реалізації програм і проектів для виконання поставлених конкретних завдань на період роботи Студради;

4.2. Обов’язки Студентської Ради:

 • проводити роботу, спрямовану на зміцнення навчальної дисципліни, підвищенню громадянської самосвідомості, вихованню почуття обов’язку і відповідальності;
 • підтримання порядку і дисципліни під час навчального процесу;
 • звітувати через адміністрацію про свою діяльність, інформувати адміністрацію про порушення правил внутрішнього розпорядку, а також про стан справ;
 • участь в організації студентських конференцій, круглих столів, семінарів;
 • участь в організації студентських обмінів між вузами;

4.3. Члени Студентської Ради мають право:

 • обирати і бути обраними на виборні посади до складу керівних органів Студради;
 • брати участь в управлінні Студради відповідно до цього Положення;
 • брати участь у всіх заходах, що проводяться Студрадою;
 • вносити на розгляд керівних органів Студради пропозиції з питань її діяльності;
 • отримувати необхідну інформацію про діяльність Студради;
 • користуватися матеріально-технічною базою Коледжу для вирішення завдань, поставлених перед Студрадою.

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ

5.1. За кожним з членів Студради закріплюється свій напрямок роботи з виконання цілей і завдань студентського самоврядування.

5.2. Студрада збирається на засідання в разі необхідності, але не рідше ніж раз на місяць.

5.3. Засідання Студради проходять під керівництвом голови Студради або його заступника.

5.4. Студрада має право проводити розширені засідання за участю старост, керівників студентських об’єднань, директора, керівників кафедр з правом дорадчого голосу.

5.5. Голова Студентської Ради:

 • керує студентською Радою;
 • організовує безпосередню роботу по здійсненню діяльності студентського самоврядування;
 • пропонує кандидатури на посади заступника голови Студради і секретаря Студради;
 • представляє Студраду в громадських організаціях, засобах масової інформації та ін.;
 • затверджує плани роботи відділів Студентської Ради;

5.6. Заступник голови Студради:

 • взаємодіє з усіма членами Студради і контролює їх діяльність;
 • заміщає голову Студради в разі його відсутності;
 • виконує інші функції, покладені на нього Головою Студради;
 • тимчасово виконує обов’язки голови Студради, у разі дострокового складання його повноважень до обрання голови Студради.