Наукова діяльність

Наукова діяльність в Академії є невід’ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності, нарощування конкурентних позицій на національному ринку освітніх і наукових послуг, а також забезпечення потреб суспільства і вітчизняного ринку праці у висококваліфікованих фахівцях.

Ключові цілі науково-освітньої діяльності Академії полягають у примноженні національного ресурсу знань на основі проведення наукових досліджень і розробок та їх широкого впровадження у господарську практику.

Наукова діяльність Академії забезпечується через:
•        єднання змісту освіти і програм наукової діяльності;
•        спрямування фундаментальних, прикладних досліджень і розробок на створення і впровадження нових конкурентоздатних продуктів;
•       планування проведення і виконання науково-педагогічними працівниками наукових досліджень у межах основного робочого часу;
•       участь учасників навчально-виховного процесу в науково-дослідних роботах;
•        залучення до навчально-виховного процесу провідних учених і науковців, працівників вищих навчальних закладів та інших наукових установ і організацій;
•        організацію наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів, курсових, дипломних та інших робіт учасників навчально-виховного процесу;
•       створення стандартів вищої освіти, підручників та навчальних посібників з урахуванням досягнень науки і техніки;
•       розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі міжнародної) з установами і організаціями, що не входять до системи вищої освіти, для розв’язання складних наукових проблем, впровадження результатів наукових досліджень і розробок.

Основними напрямами наукових досліджень Академії є вивчення проблем мистецтвознавства, сучасної художньої культури, теорії та історії української і світової культури, культурології, візуального та виконавського мистецтва, філософії культури, культури повсякденності, масової культури, соціокультурної діяльності, теоретичних та творчих проблеми розвитку культури в сучасних умовах.